Telefon: +420 607 766 419

Hlavacz.com  © 2018

Vedení účetnictví

Právní ujednání

ŽÁDNÁ ZÁRUKA JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ VÝSLOVNÁ NEBO IMPLIKOVANÁ, VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRÁVA NEBO NEZASAHOVÁNÍ DO PRÁVA NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NENÍ POSKYTOVÁNA VE VZTAHU K DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TĚCHTO STRÁNEK. lenkaminarikova.cz NENÍ ODPOVĚDNA ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZTRÁTU NA VÝDĚLKU NEBO ZA PŘERUŠENÍ OBCHODOVÁNÍ V DŮSLEDKU POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ TÉTO SLUŽBY, I KDYŽ SPOLEČNOSTÍ HLAVACZ.COM BYLA OZNÁMENA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD. NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, PROTO JE MOŽNÉ, ŽE NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ NEBO VÝJIMEK SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. ODPOVĚDNOST HLAVACZ.COM SE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ OMEZUJE NA NEJVĚTŠÍ ROZSAH OMEZENÍ DOVOLENÝ ZÁKONEM.

Všechny fotografie a informace jsou chráněny autorským zákonem. Neoprávněné užití fotografií nebo jakékoliv části textu znamená porušení autorských práv dle § 12 odst. 4 z.č. 121/2000 Sb. Autorského zákona a jedná se o trestný čin. Přístupem na stránky lenkaminarikova.cz souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, vezměte, prosím, na vědomí, že Vám není dovoleno používat tyto internetové stránky. Obsahy výše uvedených stránek jsou chráněny autorským zákonem. Veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Reprodukce, převod, rozšiřování nebo ukládání části nebo celého obsahu v jakékoliv podobě bez předchozího písemného souhlasu majitele stránek nebo domény je zakázáno, leda, že je v souladu s následujícími podmínkami. Hlavacz.Com Vám dává souhlas k prohlížení stránek na Vašem počítači nebo tisknutí kopií výňatků z těchto stránek pouze pro Vaši osobní potřebu a ne pro další rozšiřování bez písemného souhlasu společnosti Hlavacz.Com. Jednotlivé dokumenty na našich výše uvedených stránkách mohou být podrobeny dalším podmínkám uvedenými v těchto dokumentech. Používání těchto internetových stránek a jejich obsahu, je povoleno k osobnímu, neobchodnímu použití. Použití tiskových zpráv a dalších dokumentů označených za veřejné je dovoleno ve veřejném styku pokud je uveden pramen těchto informací. Tyto internetové stránky a jejich obsah jsou Vám poskytovány pro Vaši potřebu. Obsahy stránek výše uvedených jsou poskytnuty na základě "tak jak jsou" a "jak jsou přístupné". Společnost Hlavacz.Com neposkytuje záruku, že její Web stránky budou nepřerušené nebo bez závad. Společnost Hlavacz.com si vyhrazuje právo kontrolovat stránky nebo kdykoliv k nim odejmout přístup.

Pro Vaši snadnou přístupnost může společnost Hlavacz.Com zahrnout spojení na další internetové stránky na internetu, které jsou vlastněny nebo provozovány třetími stranami. Spojením s těmito internetovými stránkami třetích stran posoudíte a odsouhlasíte pravidla jejich použití před jejich uplatněním. Také odsouhlasíte, že společnost Hlavacz.Com nemá kontrolu nad obsahem těchto internetových stránek a nemůže na sebe vzít žádnou zodpovědnost za materiál vytvořený nebo uveřejněný na těchto internetových stránkách třetích stran. Dále, spojení s jinými internetovými stránkami než lenkaminarikova.cz neznamená, že Hlavacz.com schvaluje tyto internetové stránky nebo výrobky nebo služby uváděné na takovýchto internetových stránkách třetí strany. Odesláním materiálu jakémukoliv z našich serverů, například, e-mailem nebo prostřednictvím lenkaminarikova.cz Web stránek souhlasíte, že (a) materiál nebude obsahovat žádné věci, které jsou nezákonné nebo jsou jinak nevhodné k uveřejnění; (b) použijete rozumné úsilí k prohlédnutí a odstranění jakýchkoliv virů nebo jiných narušujících nebo destruktivních mechanismů před odesláním jakéhokoliv materiálu; (c) vlastníte materiál nebo máte neomezené právo ho poskytnout společnosti Hlavacz.Com a tím může uveřejnit materiál zdarma, popř. materiál nebo jakékoliv v něm popsané pojetí může začlenit do svých produktů bez vystavení se jakéhokoliv rizika odpovědnosti nebo závazků; (d) souhlasíte, že společnost Hlavacz.Com může volně a neomezeně nakládat s Vámi odeslaným materiálem a souhlasíte odškodnit společnost Hlavacz.Com pokud jakákoliv třetí strana podnikne kroky proti naší společnosti v souvislosti s materiálem, který jste odeslali. Hlavacz.Com nekontroluje a nemůže kontrolovat obsah odeslaný uživateli na své internetové stránky a není zodpovědná za tento obsah. Společnost Hlavacz.Com může kdykoliv dle svého uvážení odstranit jakýkoliv obsah odeslaný uživatelem. Jiné výrobky a názvy společností zde uveřejněné mohou být ochranné známky nebo obchodní názvy jejich příslušných majitelů. Váš přístup na tyto internetové stránky nebude implicitně vykládán jako udělení překážky uplatnění žalobního nebo jiného nároku, jakékoliv licence nebo práva použít jakoukoliv známku, která se objeví na internetových stránkách bez předchozího písemného souhlasu společností Hlavacz.Com nebo třetí strany, která je jejich majitelem.

Copyright © Hlavacz.Com 2018. Všechna práva vyhrazena.